Jsme televize vašeho kraje

Experti zahájili jednání o nové zonaci území NP Šumava, 27 procent tvoří nejpřísněji chráněné území

Plzeň, publikováno 22.01.2019, autor: Richard Beneš

Pohled na Luzný - ilustrační foto | Autor: Richard Beneš

O nové zonaci území NP Šumava začali v úterý jednat odborníci, starostové šumavských obcí, ale i místní podnikatelé. Zonace nejméně na příštích 15 let jasně stanoví to, jaká území se na Šumavě ponechají samovolnému vývoji, jaká budou trvale opečovávaná nebo kde se budou moci dále rozvíjet obce. Pro nejpřísněji chráněné území, je v zonaci vymezeno 27 procent rozlohy národního parku. Podle ekologických aktivistů z Hnutí DUHA je to ale málo.

Na novou zonaci národních parků již například nejsou navázány omezení regulující pohyb na území NP. Pohyb návštěvníků v daném území tedy nijak neupravuje. Návštěvnost území národních parků bude regulována klidovými územími, jejichž podobu Správa NP aktuálně připravuje. „V zonaci vymezujeme zónu přírodní tam, kde je možné uvolnit ruku neřízeným přírodním procesům už nyní. Navrhujeme ji na 27 procentech rozlohy národního parku, přitom na stejně rozsáhlém území už dnes takto člověkem přímo neovlivňované procesy probíhají,“ řekl ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

„Dále vymezujeme zónu přírodě blízkou, v našem případě představuje také 27 procent území národního parku. V této zóně jsou převážně lesní ekosystémy, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou být v relativně blízké budoucnosti převedeny do režimu zóny přírodní. Jsou částečně pozměněné, nebo jsou pozměněné více, ale přírodní procesy v nich už hrají hlavní roli a my jejich projevy jen mírně korigujeme, případně činíme opatření proti riziku velkoplošného rozpadu,“ vysvětluje Pavel Hubený.

„Už dnes jsou součástí tohoto území místa, kde se nijak nezasahuje, například některé bezlesé mokřady kolem Vltavy nebo zalesněné paseky po těžbě kůrovcem napadených stromů,“ dodává Hubený. Změna zonace bude možná nejdříve až za horizontem 15 let.

Pětačtyřicet procent plochy národního parku navrhují Správa a MŽP zařadit do zóny soustředěné péče. Jsou v ní zahrnuty ty lesní nebo zemědělské pozemky, ve kterých se v následujících desetiletích bude aktivně zasahovat. Správa NP Šumava se zde bude soustředit hlavně na aktivní péči v ochraně přírody, s cílem zachování jedinečných nebo chráněných či ohrožených druhů a, evropsky významných biotopů a druhů.

Významnou, i když rozsahem nejmenší částí národního parku, je zóna kulturní krajiny. Ta představuje hlavně všechna sídla, která vytvářejí prostorově propojitelný celek. Kopíruje zastavěná území a zastavitelné plochy zahrnuté do už schválených územních plánů a zaujímá 642 ha národního parku. Zde se mají možnost obce rozvíjet dle platných územních plánů. To je hlavní prostor pro rozvoj obcí a má zvláštní režim.

„Správa NP Šumava navrhla v nové zonaci příliš malou rozlohu přírodní zóny určené nerušenému přírodnímu vývoji. Její návrh činí 27 procent, zatímco přírodní kvality Šumavy umožňují, aby přírodní zóna zabírala 53 procent území parku. Podle návrhu Správy by tak bez přísné ochrany zůstala celá řada cenných míst, která by byla po příštích patnáct let, kdy se zonace nebude měnit, vystavena hrozbě kácení i jiných škodlivých zásahů. Co nejdříve spolu s vědci veřejně představíme vlastní odborně podložený návrh přírodní zóny, který tato místa ochrání. Vstoupíme s ním do veřejného projednávání zonace,“ řekl Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA.

Fotogalerie

Pohled na Luzný - ilustrační foto | Autor: Richard Beneš