Jsme televize vašeho kraje

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Organizátor

Společnost ZAK TV s.r.o. se sídlem Prokopova 26, Plzeň, IČ: 64835669 , zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C vložka č. 7726, (dále jen "Organizátor") organizuje soutěž s názvem „DÁRKOVÁ LETENKA“ (dále jen „soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Pojmy

  • Výhry v rámci soutěže:
  • Cena pro jednoho výherce: Vyhlídkový let pro 3osoby, doba letu 15min, trať letu dle vlastního výběru
  • Doba trvání soutěže: 3.5.2019 ve 12hod, od 27.4. do 3.5.2019
  • Soutěžní úkol: Vyfotit se s maskotem ZAK TV a fotku nasdílet na Facebooku Zak TV www.facebook.com/tvzak/

III. Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která nasdílí fotku dle pravidel soutěže nejpozději do 29.4.2019 do 20:00 hod vtipnou fotku.

Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v hlasování tímto okamžikem.  Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jednu fotku z jednoho účtu.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Způsob určení výherce

Způsob výběru výherce:

  1. Výherci jsou vybíráni ze všech fotografií s maskotem ZAK TV nasdílených na Facebooku Zak  TV do 29.4.2019 do 20:00 hod
  2. Účastníkem soutěže se stává ten, kdo splní výše popsaná kritéria.
  3. Vyhrávajícím celé soutěže se stává osoba, která nasdílí fotku na Facebooku Zak TV www.facebook.com/tvzak/ nejpozději do do 29.4.209 do 20:00 hod. Odborná porota složená z vedení Zak TV vybere 5 nejvtipnějších fotek, které se zveřejní 30.4.2019 po 15hod na Facebooku Zak TV.  Vyhrává fotka s největším počtem označení like. Ukončení soutěže je 3.5.2019 ve 12hod. Následně bude kontaktován výherce s domluvením termínu na předání dárkového poukazu s platností do 31.10.2019.
  4. Výherce soutěže bude o skutečnosti, že vyhrál, informován 3.5.2019 po 12hod prostřednictvím telefonu, či zprávou přes Facebook. Tímto bude výherce současně vyzván k příslušné reakci vedoucí k vyzvednutí výhry. Pokud vyzvání výherce nezareaguje do 24 hodin od kontaktování , vyhrává fotka s druhým největším početm označení like.

V. Zpracování informací / GDPR

Odesláním zprávy do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním zprávy do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona. Souhlas je udělován také podle nařízení EU 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Organizátor. Účastník dává odesláním e-mailové zprávy do soutěže souhlas se zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti  v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora.  Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jakož i další práva uvedená v GDPR. Osobní údaje lze poskytnout třetím osobám v souvislosti s předáním či zasláním výhry. Účastí v soutěži soutěžící vyslovuje souhlas také s uveřejněním svého jména, příjmení a bydliště v TV vysílání Organizátora a  na jeho webových a fecebookových stránkách, pokud užití souvisí se Soutěží.

VI. Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.zaktv.cz a na Facebooku ZAK TV.

V Plzni dne 24.4.2019

ZAK TV s.r.o.