Jsme televize vašeho kraje

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Organizátor

Společnost ZAK TV s.r.o. se sídlem Prokopova 26, Plzeň, IČ: 64835669, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C vložka č. 7726, (dále jen "Organizátor") organizuje soutěž s názvem „Vyhrajte s TV ZAK televizi!“ (dále jen „soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Pojmy

Výhry v rámci soutěže:

Cena pro jednoho výherce: 1x Televize Panasonic OLED TX-55FZ950E s uhlopříčkou obrazovky 139 cm.

Doba trvání soutěže: 1.11. - 30.11.2019

Soutěžní úkol: Poskládat slogan z pěti částí, které budou od pondělí do neděle zveřejňovány ve vysílání TV ZAK.

 • 1.11. - 4.11.2019 zveřejníme první část výherního textu ve vysílání TV ZAK
 • 4.11.2019 bude první díl uložen v archivu zaktv.cz
 • 5.11. – 8.11.2019 zveřejníme druhou část výherního textu ve vysílání TV ZAK
 • 8.11.2019 bude druhý díl uložen v archivu zaktv.cz
 • 9.11. - 15.11.2019 zveřejníme třetí část výherního textu ve vysílání TV ZAK
 • 15.11.2019 bude třetí díl uložen v archivu zaktv.cz
 • 16.11. – 22.11.2019 zveřejníme čtvrtou část výherního textu ve vysílání TV ZAK
 • 22.11.2019 bude čtvrtý díl uložen v archivu zaktv.cz
 • 23.11. – 29.11.2019 zveřejníme pátou část výherního textu ve vysílání TV ZAK
 • 29.11.2019 bude pátý díl uložen v archivu zaktv.cz

Odpověď: 5 výherních vět v přesném znění a pořadí včetně diakritiky a interpunkce zaslané na adresu soutez@zaktv.cz. Veškeré zprávy musí obsahovat jméno a příjmení výherce a telefonní kontakt!

III. Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel soutěže do 30.11.2019 do 17 hodin odpověď.

Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v hlasování tímto okamžikem. Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jednu odpověď z jedné e-mailové adresy.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Způsob určení výherce

Způsob výběru výherce:

 1. Výherci jsou vybíráni ze všech správných odpovědí doručených do 30.11.2019 do 17 hodin.
 2. Výhercem se stává vybraný e-mail, se správnou odpovědí, který splní výše popsaná kritéria. Maximální počet výherců v této soutěži odpovídá počtu možných výher uvedených výše.
 3. V případě, že více výherců v rámci soutěže odpoví správně, stává se výhercem osoba, která v níže stanovém pořadí zaslala e-mail se správnou odpovědí a splnila veškerá pravidla soutěže.
 4. Vyhrávajícím celé soutěže se stává osoba, která zaslala e-mail se správnou odpovědí a splňující veškerá uvedená kritéria, jako 53. v pořadí všech e-mailů se správnou odpovědí podle času obdržení.
 5. Výherce soutěže bude o skutečnosti, že vyhrál, informován 03. 12. 2019 prostřednictvím telefonního hovoru na číslo, které bylo uvedeno v zaslaném e-mailu. Tímto telefonátem bude výherce současně vyzván k příslušné reakci vedoucí k vyzvednutí výhry. Pokud na telefonní hovor výherce nezareaguje do 12 hodiny od zavolání, propadá výhra organizátorovi soutěže a může být poskytnuta dalšímu výherci se správnou odpovědí.
 6. V případě negativní reakce ze strany výherce uvedeného v bodě IV. bude kontaktována osoba, jež zaslala e-mail dle výše uvedených kritérií jako další v pořadí tedy 54. Daná osoba bude opět kontaktována způsobem uvedeným výše. Pokud se ani druhého vybraného výherce nepodaří kontaktovat, propadá výhra organizátorovi, a to bez možnosti odvolání.

V případě, že počet doručených e-mailových zpráv pro tuto soutěž bude menší než je nutné pro uplatnění výher, vyhrává 1. zaslaný e-mail se správnou odpovědí splňující veškeré výše uvedené podmínky soutěže, pokud bude počet doručených e-mailových zpráv nižší než 1, propadají neuplatněné výhry ve prospěch organizátora.

V. Zpracování informací / GDPR

Odesláním e-mailové zprávy do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním e-mailové zprávy do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona. Souhlas je udělován také podle nařízení EU 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Organizátor. Účastník dává odesláním e-mailové zprávy do soutěže souhlas se zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým dentifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jakož i další práva uvedená v GDPR. Osobní údaje lze poskytnout třetím osobám v souvislosti s předáním či zasláním výhry. Účastí v soutěži soutěžící vyslovuje souhlas také s uveřejněním svého jména, příjmení a bydliště v TV vysílání Organizátora a na jeho webových a fecebookových stránkách, pokud užití souvisí se Soutěží.

VI. Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.zaktv.cz.

V Plzni dne 25.10.2019

ZAK TV s.r.o.